Селидівський гірничий технікум було відкрито у 1965 році на підставі Наказу Ради Міністрів УРСР № 765–Р від 25.06.1965 р.З 1991 р. технікум підпорядкований Міністерству освіти і науки України, форма власності – державна.

            Після відкриття у 1965 році, в технікумі було одне денне відділення, де навчалися за трьома спеціальностями «Підземна розробка корисних копалин», «Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв» та «Шахтне і підземне будівництво». Денне відділення очолював Макєєв Анатолій Андрійович.

Історія коледжу

         У 1972 році, після переїзду технікуму до нового корпусу, було відкрито друге денне відділення. З цього часу у різні роки відділення ГЕМ очолювали Яремко Микола Петрович, Рибалко Віктор Павлович, Вінік Тамара Григорівна, а з 1991 року – Єськова Ірина Георгіївна. Відділенням ПР і ШПБ завідували Рогоза Василь Іванович, Чердаклі Валерій Олексійович, Бєлік Алла Анатоліївна, Кудінов Микола Іванович, Ковтун Наталія Тодохівна. У 1990 році спеціальність ШПБ виокремили і відкрили третє денне відділення, яке очолила Бурцева Наталія Віталіївна.

 Сьогодні коледж здійснює навчання студентів за наступними напрямами і спеціальностями:

184 «Гірництво»

“Підземна розробка корисних копалин”

“Шахтне і підземне будівництво»

«Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв”

071 «Облік і оподаткування»

275 «Транспортні технології ( на автомобільному транспорті)»

274 «Автомобільний транспорт»

За роки існування закладу освіти випущено близько 12 тис. спеціалістів. Із числа випускників навчального закладу 4381 особа отримали кваліфікацію техніка-технолога гірничого виробництва, 903 – кваліфікацію молодшого спеціаліста з бухгалтерського обліку, 1801 – кваліфікацію техніка-шахтобудівельника, 4340 – кваліфікацію гірничого техніка-електромеханіка та 219 – кваліфікацію техніка – механіка, кваліфікацію інженера з безпеки руху – 145.

Історія коледжу

У своїй структурі на сьогодні коледж має два відділення, шість циклових комісій, навчальні майстерні, бібліотеку з читальною залою та навчальний гірничий полігон.

З метою забезпечення високого рівня підготовки кадрів для вугільної промисловості Західного Донбасу, вдосконалення методики відбору абітурієнтів та досвіду формування контингенту студентів вищих навчальних закладів створено навчальний комплекс “Гірник” у складі Дніпровського національного гірничого університету та Селидівського політехнічного фахового коледжу.

З 1993 року технікум входить до складу Київського навчального комплексу гірничотехнічної освіти при Київському національному політехнічному університеті.

У 2008 році узгоджено освітньо-професійні програми з Донецьким національним технічним університетом (м.Покровськ) для прискореного навчання випускників нашого коледжу.

У 2009 році укладено договір про включення   коледжу до навчального комплексу «Педагог»  Української інженерно-педагогічної академії.

42 штатних викладачів (98 %) мають вищу освіту, з них 24 викладачі мають вищу та 30 першу кваліфікаційну категорію. Склад, кваліфікація, фахова освіта викладачів та адміністративного персоналу відповідає профілю підготовки молодших спеціалістів, що дозволяє забезпечити необхідний рівень їх підготовки.

Основу матеріально-технічної бази коледжу складає навчальний комплекс загальною площею 7200 м2,  1 гуртожиток на 330 місць, актова зала на 600 місць, спортивний комплекс, навчальний гірничий полігон та господарські приміщення. Навчальний гірничий полігон включає в себе понад 500 м гірничих виробок, обладнаних різноманітною технікою.

Серед основних напрямів, які характеризують динаміку та перспективи розвитку навчального закладу, слід зазначити такі:

–  у навчальному закладі створено умови для підвищення ділової кваліфікації педагогічних кадрів;

–  матеріальна технічна база в цілому відповідає вимогам сучасності.

Спеціалізація коледжу спрямована на підготовку фахівців для вугільної промисловості західного регіону Донбасу. Спеціалізація складена таким чином, що фахівцями-випускниками коледжу охоплені майже всі ланки вугільного підприємства – шахтне будівництво, видобуток вугілля та ремонт і експлуатація  гірничого обладнання, а з відкриттям спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ще й економічну діяльність підприємства. В 2000 році коледж відкрив спеціальність 274 «Автомобільний транспорт», а в 2001 році – спеціальність 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)».

Структура коледжу відповідає сучасним вимогам організації та проведення навчально-виховного процесу і сприяє підвищенню ефективності роботи як окремих ланок, так і навчального закладу у цілому.

Коледж веде постійну роботу з удосконалення змісту навчальних планів і програм, кваліфікаційних характеристик фахівців відповідно до вимог сучасного розвитку виробництва.

Безперервно удосконалюється матеріально-технічна база кабінетів, лабораторій, навчального гірничого полігону. У навчальний процес упроваджуються сучасні форми навчання та передовий досвід закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації.

Постійно зростає рівень професійної підготовки викладачів. Збільшується кількість випускників, які продовжують навчання в інститутах та університетах.